Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

İÇİNDEKİLER

 • Kişisel Verilerin Paylaşılması Amaçlı Aydınlatma Metni
 • Bilgi Güvenliği Politikası ve Veri İşleme Metni
 • Kameralar Hakkında Aydınlatma Metni

İ.K.TAL.001-Kişisel Verilerin Paylaşılması Amaçlı Aydınlatma Metni

Çalışanlar İçin Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kullanılmasına ait Aydınlatma Metni
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Desmer Güvenlik Hiz. Tic. A.Ş. (“DESMER”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebep                   
DESMER, İş başvurusu başarılı sonuçlanan kişilerden “İşe Giriş Evrakları Formu” ile aldığı ÖGG Kimlik Kartı fotokopisi, Adli Sicil Kaydı ve Sağlık Raporunu belgelerindeki kişisel verileri; KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, KVKK’nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen firmamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi hukuki sebebi ile almaktadır.

Bu bilgiler; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında firmamızın tabi olduğu mevzuattan doğan ve resmi makamlarca öngörülen tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; bilgi saklama, raporlama, gerekli bildirim ve bilgilendirmeleri yapmak gibi yasal yükümlülüklere uymak ve iş sözleşmesinin gereğini yerine getirmektir.

Kişisel Verilerin Toplanması
DESMER, çalışanlara ait kişisel verilerini doğrudan kendisinden temin edebileceği gibi, iş akdinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca ibraz edilmiş olunan veya yasal merciler ile hizmet alınan üçüncü kişiler tarafından aktarılan her türlü bilgi, belge ve dokumandan, tüm lokasyonlarda tutulan kamera kayıtlarından, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, görevleriniz nedenleri ile oluşan kayıtlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
DESMER kişisel verilerinizi şirket içinde göreviniz nedeniyle anlaşma yapılan firmalara, ilgili mevzuat ve yönetmeliğin bildirim zorunluluğu olan haller haricinde, sözleşme imzaladığı iş ortaklarının belirlediği veya DESMER anlaşma sağladığı işyeri hekimi ve iş güvenliği firmaları ile sadece 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun izinleri ile sınırlı olmak kaydı ile paylaşabilmektedir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:22 İskitler-Altındağ/ANKARA adresine bizzat elden iletebilir yahut noter kanalıyla veya kimliğinizi teyit edebileceğimiz elektronik posta üzerinden KVKK@desmerguvenlik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.           

İ.K.TAL.001-Bilgi Güvenliği Politikası ve Veri İşleme Metni

Desmer Güvenlik Bilgi Güvenliği Politikası Ve Veri İşleme, Saklama Ve İmha

Politikası Gereğince;

 • Toplantı odalarının kullanımı sonrası masalarda herhangi bir evrak veya toplantı not bilgisi bırakılmaması,
 • Tahtaya yazılmış bilgilerin toplantı sonunda silinmesi,
 • Şirketimiz yazılı onayı alınmadan bina içerisinde fotoğraf makinası, video kayıt edici gibi görsel ve sesli kayıt cihazı kullanılmaması,
 • Ağa bağlı bilgisayarlar gözetimsiz olduklarında oturum açık olarak bırakılmaması, Windows+ L tuşlarına basarak ağ oturumunun otomatik olarak kilitlenmesi,
 • Ulaşılması istenmeyen bilgi ya da belgelerin uygun olan yerlerde, kullanılmadığında ise uygun kilitli dolaplarda muhafaza edilmesi,
 • Toplantı odasında ağırlanan üçüncü taraf kişilerin mümkün olduğunca toplantı odasında refakatçi olmadan bırakılmaması,
 • Toplantı sonrasında matbu doküman ve notların toplantı odasında bırakılmaması,
 • Sahipsiz bulunan tüm evrak ve ekipmanların bina görevlilerine teslim edilmesi,

Gerektiğini hatırlatır, gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

İ.K.TAL.001-Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Hizmet Binamız İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Desmer Güvenlik Hiz. Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, üretim alanı, çalışma alanı ve kat koridorlarında güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Zübeyde Hanım Mahallesi Sebze Bahçeleri Caddesi No:22 İskitler-Altındağ/ANKARA yazılı olarak veya kimliğinizi teyit edebileceğimiz elektronik posta üzerinden KVKK@desmerguvenlik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.